ประชุมวิชาการเรื่อง Fat Graft: The new Era วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 -16.15 น.

ประชุมวิชาการเรื่อง Fat Graft: The new Era

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 -16.15 น.

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

การปลูกถ่ายไขมันทางการแพทย์เป็นหัตถการผ่าตัดที่ใช้กันแพร่ หลายมายาวนานหลายสิบปี ทั้งในการรักษาโรคและความสวยงาม ในอดีตที่ผ่านมาหัตถการนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากให้ผลการรักษาที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะประเด็นอัตราความอยู่รอดของเนื้อเยื่อไขมันที่ปลูกถ่ายที่ไม่คงที่และได้ผลน้อย เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะด้าน Regenerative Medicine ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงชีววิทยาของเนื้อเยื่อไขมันที่ลึกซึ้งมากขึ้น โดยเฉพาะความเข้าใจกลไกการทํางานและการรักษาสภาพของเนื้อเยื่อไขมันถึงระดับเซลล์และโมเลกุล ประกอบกับความความก้าวหน้าทางวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) อุปกรณ์และเครื่ องมือสมัยใหม่ถูกออกแบบใหม่เพื่อคํานึงถึงปัจจัยความอยู่รอดของเนื้อเยื่อไขมันในทุกรายละเอียด ซึ่งมีความแตกต่างจากหัตถการเดิมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากหัตถการเดิมอยู่บนพื้นฐานหัตถการดูดไขมันทั่วไปเพื่อปรับรูปทรงร่ างกาย แต่หัตถการปลูกถ่ายไขมันแบบใหม่ได้แยกกระบวนการปลูกถ่ายไขมันออก

จากหัตถการดูดไขมันแบบเดิมโดยสิ้นเชิง มีการพัฒนาทั้งเครื่ องมือใหม่ๆ หลักการปลูกถ่ายที่มีประสิทธิภาพสูง กระบวนการจัดการเนื้อเยื่อแบบใหม่ที่คํานึงถึงรายละเอียดต่างๆที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของเนื ้อเยื่อไขมัน ทําให้หัตถการปลูกถ่ายไขมันแบบใหม่ได้ผลดีขึ้น ทําให้หัตถการปลูกถ่ายไขมันเริ่ มกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับสากล หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสําคัญของความก้าวหน้าดังกล่าว จึงจัดประชุมเพื่อถ่ายทอด ความรู้ใหม่ๆให้กับแพทย์ในประเทศไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม : http://ent.md.chula.ac.th/doc/Fat.pdf